Saturday, May 4, 2013

Saturday

419 scams

Groeten aan u,


Ik ben de heer Peter Nielsen, CEO van Market Natwest Bank 38 Strand, City of Westminster, Londen WC2N 5JB, Engeland. Ik schrijf over een zakelijk voorstel dat zal worden van enorm voordeel voor ons beiden. Op mijn afdeling, zoals de CEO MARKETS NATWEST BANK, ontdekte ik een totaal bedrag van £ 16.500,000,00 miljoen (zestien miljoen vijfhonderdduizend Grote Britse ponden) in een account die behoort tot onze buitenlandse klanten Late Mr Mosie's Saba Masri. Hij was een Joods bedrijf mogul uit Mexico die een slachtoffer van een helikopter crash was in het begin van de laatste 2 jaar dat hem en familieleden vermoord. De heer Saba was 47 jaar oud toen zijn vrouw, zijn enige zoon Avraham (Albert) en zijn dochter-in-law stierf in een helikopter crash.


De keuze van contact met u uit de geografische aard van wakker waar je woont, met name vanwege de gevoeligheid van de transactie en de vertrouwelijkheid hier. Nu onze bank heeft gewacht voor een van de familieleden aan come-up voor de claim, maar niemand heeft dat gedaan. Ik persoonlijk was niet succesvol in het lokaliseren van de familie, ik zoek uw toestemming om u te presenteren als de nabestaanden / Zal Begunstigde aan de overledene, zodat de opbrengst van deze rekening gewaardeerd op 16.500,000,00 miljoen pond kan worden betaald voor jou.
Dit zal worden uitbetaald of gedeeld met deze percentages, 60% voor mij en 40% voor jou. Ik heb al de nodige juridische documenten die kunnen worden bevestigd aan ervoor te zorgen dat deze verklaring die we maken. Alles wat ik nodig heb is uw naam in te vullen op de documenten en legaliseren in de rechtbank hier om u te bewijzen als de rechtmatige begunstigde. Alles wat ik nu nodig is uw eerlijkheid, samenwerking, vertrouwelijkheid en vertrouwen te kunnen zien door middel van deze transactie. Ik garandeer je 100% succes en dat deze zakelijke transactie onder de werkingssfeer van de wet zal worden uitgevoerd en zal u ook beschermen tegen eventuele schending van het contract. Geef mij de volgende, zoals we hebben 7 dagen om het uit te voeren door.
Dit is erg URGENT PLEASE.

1, Volledige naam: --------------------------------
2, Uw Direct Mobiel nummer: ---------
3, Contact: ----------------------------------
4, Beroep: -----------------------------
5, Leeftijd / Geslacht: ---------------------------
6, Nationaliteit: ------------------------------

Na gegaan door middel van een methodische zoeken, heb ik besloten om contact met u hopen dat u vindt dit voorstel interessant vindt. Gelieve op uw bevestiging van dit bericht met vermelding van uw interesse zal ik u te voorzien van meer informatie.

Dank u zeer, want ik wacht op uw positieve reactie.

Met vriendelijke groet,

Van: Meneer Peter Nielsen.


************************************************************************Greetings to you,


I'm Mr. Peter Nielsen, CEO of Market Natwest Bank 38 Strand, City of Westminster, LONDON WC2N 5JB, England. I am writing about a business proposal that will be of immense benefit for both of us. In my department, as the CEO MARKETS NATWEST BANK, I discovered a total sum of £16.500,000,00 million (Sixteen million five hundred thousand Great British pounds) in an account that belongs to our foreign customer Late Mr. Mosie's Saba masri. He was a Jewish business mogul from Mexico who was a victim of a helicopter crash in the beginning of the last 2 years that killed him and family members. Mr. Saba was 47 years old when his wife, his only son Avraham (Albert) and his daughter-in-law died in a helicopter crash.


The choice of contacting you from the geographical nature of awakened where you live, particularly due to the sensitivity of the transaction and confidentiality here. Now our bank has been waiting for one of the Relatives to come-up for the claim but nobody has done that. I personally was unsuccessful in locating the relatives, I seek your consent to present you as the next of kin / Will Beneficiary to the deceased so that the proceeds of this account valued at 16.500,000,00 million pounds may be paid to you.
This will be disbursed or shared in these percentages, 60% for me and 40% to you. I have all the necessary legal documents that can be secured to ensure to this statement we make. All I need is to fill in your name to the Documents and legalize it here in the court to prove you as the legitimate Beneficiaries. All I require now is your honesty; co-operation, confidentiality and trust to enable us see this transaction through. I guarantee you 100 % success and that this business transaction will be executed under the ambit of law and will also protect you from any breach of the contract. Please give me the following, as we have 7 days to run it through.
This is very URGENT PLEASE.

1, Full Name:--------------------------------
2, Your Direct Mobile Number:---------
3, Contact:----------------------------------
4, Occupation:-----------------------------
5, Age / Gender:---------------------------
6, Nationality:------------------------------

Having gone through a methodical search, I decided to contact you hoping that you will find this proposal interesting. Please on your confirmation of this message and indicating your interest I will furnish you with more information.

Thank you very much, as I wait for your positive response.

With best regards,

From: Mr. Peter Nielsen.

0 comments: